Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–20271 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).

Celem projektowanego rozporządzenia jest uregulowanie całości pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VII priorytetu „Kultura” Programu na podstawie art. 53 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre formy pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Projekt rozporządzenia przewiduje udzielanie pomocy publicznej na rozwój infrastruktury kultury oraz ochronę dziedzictwa kulturowego w zakresie zgodnym z rozdziałami I i II oraz art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wejście w życie niniejszego rozporządzenia pozwoli na udzielanie pomocy publicznej bez konieczności notyfikacji tej pomocy Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365955

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.