Projekt rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej (Dz. U. poz. 401) ma na celu doprecyzowanie regulacji odnoszących się do pracy członków grupy zdjęciowej na planie filmowym, w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi przepisu § 6 ust. 2 rozporządzenia, w którym w odniesieniu do członków grupy zdjęciowej w kontekście korzystania przez nich z posiłków i napojów użyto niejednoznacznego sformułowania „należy umożliwić korzystanie”.

Projekt zawiera propozycję zmiany treści § 6 ust. 2 w taki sposób, aby nie było wątpliwości, iż zapewnienie członkom grupy zdjęciowej na planie filmowym korzystania z posiłków i napojów, a w okresie od września do maja oraz w porze nocnej – z posiłków i napojów gorących, ma charakter obligatoryjny. Jednocześnie uzupełniono przepis § 9 ust. 2, który poza obecnie wymaganymi niezbędnymi kwalifikacjami kaskaderów, w tym specjalnymi umiejętnościami i jednocześnie szczególną sprawnością psychofizyczną, zgodnie z projektowanym brzmieniem wskazuje na wymóg posiadania udokumentowanego doświadczenia lub odbytych szkoleń.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.gov.pl/projekt/12363654

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.