Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2028 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2025

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2028 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2025. Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, z póź. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw energii określa w drodze rozporządzenia parametry najbliższej aukcji głównej i najbliższych aukcji dodatkowych. Projektowane rozporządzenie dotyczy określenia parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2028, przeprowadzanej w 2023 r. oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2025, przeprowadzanych w 2024 r. W rozporządzeniu określono prognozowane maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla poszczególnych stref na potrzeby aukcji głównej dla roku dostaw 2028 i aukcji dodatkowych na rok 2025, określone w oparciu analizy prognostyczne. Do analiz wykorzystano zgodnie z metodyką wydaną przez ACER próbki Monte Carlo otrzymane w ramach obliczeń ERAA 2022 w scenariuszu „Central scenario without Capacity Mechanism”. Prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. Kwartał o najniższym zapotrzebowaniu na moc wyznaczył zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej. Otrzymane zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej zostało pomniejszone o wielkość umów zawartych na aukcjach głównych przeprowadzonych do 2022 roku, które obejmują rok dostaw 2028 – na poziomie 14 080 MW. Następnie zapotrzebowanie zostało obniżone o szacowana moc jednostek nie spełniających limitu 550 gCO2/kWh dostępnych w roku dostaw poza rynkiem mocy, a których moc została oszacowana na 3 429 MW oraz wolumen minimalny mocy, który będzie przedmiotem aukcji dodatkowej – 100 MW. W efekcie ww. analiz zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2028 wynosi 5 791 MW. Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372503 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 26 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w formie załączonej tabeli.