Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym terminy i sposób przekazywania operatorowi środków z tytułu opłaty mocowej, zakres i termin przekazywania operatorowi i płatnikowi opłaty mocowej informacji (w tym informacji o sumie należnych opłat mocowych), okresy rozliczeniowe między odpowiednio operatorem, płatnikami opłaty mocowej i innymi podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia opłaty mocowej, a także sposób wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych , z wyłączeniem odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1 ustawy – biorąc pod uwagę zapewnienie sprawnego pozyskiwania środków z opłaty mocowej oraz zachęcanie odbiorców do racjonalnego wykorzystywania mocy elektrycznej w ciągu doby.

Projekt rozporządzenia ma na celu uwzględnienie możliwości zbierania informacji dotyczących zużycia energii elektrycznej za pomocą liczników strefowych, jeśli pozwalają one na wyznaczenie wielkości zapotrzebowania w godzinach szczytowego zapotrzebowania. Projekt rozporządzenia zawiera również regulacje doprecyzowujące sposób wyznaczania wolumenu energii elektrycznej pobranej z sieci na potrzeby obliczania wysokości opłaty mocowej należnej w okresach awarii oraz w okresie przejściowym od odbiorców, którzy nie posiadają liczników zdalnego odczytu. Wydanie rozporządzenia jest zatem niezbędne do prawidłowego wyliczenia stawki opłaty mocowej oraz wyznaczenia godzin szczytowego zapotrzebowania na moc, a w związku z tym jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rynku mocy.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356552
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.