Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 3l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1903 oraz z 2023 r. poz. …). Projektowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, wydane w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Rozwoju i Technologii ma na celu określenie stawek corocznej opłaty, która będzie ponoszona przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 9 do ustawy. Celem opłaty, w stosunku do produktów takich jak pojemniki na żywność, paczki  i owijki, pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, kubki na napoje z wieczkami i pokrywkami, lekkie plastikowe torby na zakupy oraz wyroby tytoniowe z filtrami i filtry zawierające tworzywa sztuczne sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi, jest pokrycie kosztów związanych ze zbieraniem odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak te, które zostały wprowadzone do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, a także uprzątania, transportu i przetwarzania tych odpadów. W odniesieniu do produktów takich jak. chusteczki nawilżane oraz balony, coroczna opłata ma pokryć koszty uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak te, które zostały wprowadzone do obrotu. Przez publiczne systemy zbierania rozumie się miejsca ogólnodostępne, gdzie ustawione są kosze na odpady, a więc m.in.: kosze usytuowane na chodnikach, skwerach, dworcach, alejach handlowych, przed budynkami użyteczności publicznej, w parkach czy przy plażach. Wysokości stawek opłaty zostały określone przy wykorzystaniu danych oszacowanych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Jednocześnie należy wskazać na ograniczoną dostępność danych dotyczących ilości wprowadzanych do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objętych przepisami projektowanego rozporządzenia. Dane te stanowią tajemnicę handlową i nie są udostępniane przez branże. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372254 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 19 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy zgłosić w formie załączonej tabeli.