Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wyboru metody oraz sposobu obliczania rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wyboru metody oraz sposobu obliczania rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983, z późn. zm.). Najistotniejszym elementem systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest obowiązek zbierania i prawidłowego przetwarzania przez wprowadzających sprzęt masy odpadów, które powstały ze sprzętu wprowadzonego przez nich do obrotu. Jest to element rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zgodnie z którą za produkt w całym cyklu życia, w tym również za zagospodarowanie odpadów z niego pochodzących, odpowiada producent. Natomiast narzędziem nadzoru nad realizacją tego obowiązku są minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy od 1 stycznia 2021 r. poziom zbierania zużytego sprzętu wynosi nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. U. poz. 2035), wydane na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy wskazuje, że do obliczania ww. poziomu powinna zostać zastosowana metoda oparta na średniorocznej masie sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz że poziom zbierania oblicza się dla każdej grupy sprzętu oddzielnie.

W projekcie rozporządzenia roczny poziom zbierania zużytego sprzętu oblicza się jako procent średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, z wyjątkiem paneli fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne wyodrębnia się jako oddzielną kategorię sprzętu, dla której roczny poziom zbierania oblicza się jako procent masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju. Oczekuje się, że projekt rozporządzenia urealni cele w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w postaci paneli fotowoltaicznych oraz ułatwi realizację celów zbierania dla wprowadzających sprzęty elektryczne i elektroniczne z grupy 4 – sprzęt wielkogabarytowy. Zużyte sprzęty z tej grupy nie będą już zbierane i wykorzystywane przez wprowadzających panele fotowoltaiczne do realizacji ich celów zbierania. Wprowadzający będą mieli rzeczywistą możliwość realizacji ww. celów

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364055

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przekazywać przy użyciu zamieszczonej poniżej tabeli.