Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem przez ministra właściwego do spraw środowiska upoważnienia ustawowego zawartego w art. 52b ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Projekt rozporządzenia określa sposób postępowania właściciela lasu podczas przygotowywania i realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej.  Dzięki przyjętemu rozwiązaniu, w ramach przeglądu dostępnych danych na temat występowania wymienionych w załączniku IV dyrektywy siedliskowej oraz gatunków ptaków objętych ochroną lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni, na której będą prowadzone działania z zakresu gospodarki leśnej oraz weryfikacji terenowej  przed rozpoczęciem prac, już na etapie przygotowawczym właściciele leśni posiadają wiedzę na temat obecności tych gatunków. Właściciele lasu znakują drzewa dziuplaste oraz drzewa z gniazdami ptaków, inne stanowiska lęgowe ptaków oraz inne stanowiska na których występują gatunki wymienione  w załączniku IV dyrektywy siedliskowej oraz gatunków ptaków objętych ochroną. Dzięki temu rozwiązaniu właściciele lasu będą mogli przeciwdziałać potencjalnym kolizjom pomiędzy działaniami z zakresu gospodarki leśnej a ochroną elementów środowiska. Gospodarka leśna prowadzona z uwzględnieniem rozporządzenia będzie zgodna z zasadami określonymi w art. 8 ustawy o lasach, a także przyczyni się do wzmocnienia takich celów zrównoważonej gospodarki leśnej, jak ochrona lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej oraz zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat oraz na równowagę przyrodniczą poprzez zachowanie miejsc istotnych dla rozrodu gatunku i stanowisk (miejsc) rozrodu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361354 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 11 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.