Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2022.

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie prowadzenia Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, zwanej dalej „rejestrem”, będącej rejestrem publicznym, prowadzonym w celu zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub wodorem informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów. Rejestr zawiera informacje o współrzędnych ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego i stacji wodoru, aktualnych cenach paliw alternatywnych oraz dostępności punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. Rejestr jest publicznie dostępny oraz aktualizowany w czasie rzeczywistym na stronie: https://eipa.udt.gov.pl/. Rejestr jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy o elektromobilności. Za dostęp do rejestru nie pobiera się żadnych opłat. Należy podkreślić, że rejestracja stacji jest bezpłatna dla operatorów i dostawców usług ładowania.

Projekt rozporządzenia określa wysokość stawek opłaty za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu nadanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz termin wnoszenia tej opłaty w roku 2022. W § 1 projektu rozporządzenia określono wysokość stawek opłaty – wynosić one będą 10 zł w przypadku, o którym mowa w art. 41b ust. 3 pkt 1 ustawy o elektromobilności i 50 zł w przypadku, o którym mowa w art. 41b ust. 3 pkt 2 tej ustawy. W § 2 ust. 1 określono termin wnoszenia opłaty, wyróżniając dwie sytuacje – wniesienie opłaty po raz pierwszy oraz wnoszenie kolejnych opłat.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355754
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.