Projekt rozporządzenia MKiS w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw.


Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. …). Ustawa wprowadza szczególne rozwiązania osłonowe, które umożliwiają podjęcie działań minimalizujących negatywne skutki społeczno-gospodarcze związane z nagłym, gwałtownym wzrostem cen ciepła na rynku paliw.

Celem tych działań jest wzmocnienie ochrony odbiorców ciepła szczególnie narażonych na skutki wzrostu cen, w tym odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. Celem wskazanego uregulowania jest zagwarantowanie ww. odbiorcom instrumentów pozwalających ułatwienie składania oświadczeń. W obydwu wzorach oświadczeń zaproponowano analogiczny, tabelaryczny sposób prezentacji danych. W opinii projektodawcy realizacja upoważnienia (art. 9 ustawy) przez zastosowanie formy tabelarycznego załącznika do wzoru oświadczenia stanowi rozwiązanie najbardziej przystępne dla odbiorców, którzy będą składać oświadczenia oraz najwygodniejsze dla przedsiębiorstw energetycznych, które będą zawarte w nich dane gromadzić i analizować celem wdrożenia rozwiązań wprowadzanych ww. ustawą.

W ustawie uregulowano, że wskazani tam odbiorcy ciepła składają sprzedawcy ciepła oświadczenie. Wzory oświadczeń zawierać będą:

  • oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać odbiorcę ciepła, za odbiorcę objętego programem pomocowym;
  • wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby:

a) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz b) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, prowadzących działalność w lokalach odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, c) inne niż określone w lit. a i b;

  • określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na ich potrzeby.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 września 2022 r. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363953

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przekazywać przy użyciu zamieszczonej poniżej tabeli.