Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosków o wypłatę rekompensaty i o rozliczenie rekompensaty składanych przez wytwórców ciepła stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosków o wypłatę rekompensaty i o rozliczenie rekompensaty składanych przez wytwórców ciepła stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. ….) ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej przez pokrycie rekompensatami części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie wytwarzania ciepła. Aktualny i przewidywany wzrost cen ciepła wynika ze wzrostu kosztów uzasadnionych wytwarzania ciepła. W celu ograniczenia wzrostu opłat za ciepło na określonym poziomie ww. ustawa wprowadza rekompensaty, o wypłatę których będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa. Kwestie związane z wypłatą i rozliczeniem rekompensat koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych będzie prowadzić Zarządca Rozliczeń S.A., natomiast przedsiębiorstwa energetyczne nie posiadające obowiązku przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki będą rozliczane w gminach.

Przygotowanie jednakowego wzoru wniosku przyczyni się do odciążenia samorządów terytorialnych prowadzących rozliczenia oraz Zarządcy Rozliczeń S.A., z konieczności podejmowania indywidualnych uchwał w tej sprawie. Jednocześnie działanie to przyspieszy proces uruchomienia systemu wypłat i rozliczenia rekompensat. Wzór wniosku został opracowany na podstawie art. 13 ustawy i zawiera informacje identyfikujące podmiot ubiegający się o wypłatę rekompensaty (oznaczenie podmiotu i jego siedziby, NIP, adres, nr rachunku bankowego) oraz informacje dotyczące ilości sprzedanego ciepła ogółem i dla poszczególnych odbiorców, wnioskowaną wysokość rekompensaty dla danego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła a także wnioskowaną wysokość łącznej rekompensaty dla wszystkich źródeł ciepła i inne informacje potrzebne do wyliczenia i wypłaty rekompensaty.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364103

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu jest spowodowane pilną potrzebą uruchomienia systemu wypłat i rozliczenia rekompensat dla wytwórców, którzy zaopatrują w ciepło gospodarstwa domowe i podmioty użyteczności publicznej.