Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza na rzecz gospodarstw domowych korzystających z określonych źródeł ciepła wsparcie finansowe w postaci dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, tzw. „dodatek dla gospodarstw domowych”, który będzie wypłacany przez gminy. Konieczne jest wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku o wypłatę tego dodatku, co usprawni jego wypłaty.

W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku gospodarstw domowych. Przygotowanie jednolitego wzoru dla wszystkich gmin w Polsce przyczyni się do odciążenia samorządów z konieczności podejmowania indywidualnych uchwał przez rady gmin w tej sprawie i wyeliminuje stosowanie różnych wzorów. Jednocześnie działanie to przyspieszy proces uruchomienia systemu wnioskowania o wypłaty dodatków gospodarstw domowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364101

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócony termin konsultacji spowodowany jest pilnym procedowaniem oraz priorytetowym traktowaniem projektowanej regulacji z uwagi na konieczność niezwłocznego wdrożenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku gospodarstw domowych w celu usprawnienia funkcjonowania mechanizmu jego wypłat, zwłaszcza w kontekście postępującego wzrostu cen energii i inflacji wpływającej na wzrost cen żywności oraz dynamiczną sytuacją na rynku.