Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r..

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r. stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw klimatu może zmienić wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 pkt 1 lub 2 ustawy, na kolejny rok lub lata kalendarzowe. Zgodnie z delegacją ustawową, przy określeniu ww. udziału należy wziąć pod uwagę rodzaj podmiotu zobowiązanego, ilość wytworzonej energii elektrycznej w mikroinstalacjach i w małych instalacjach, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, dotychczasową wielkość udziału energii elektrycznej i paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii w ogólnej ilości energii i paliw zużywanych w energetyce oraz w transporcie, ilość wytworzonego biogazu rolniczego, a także wysokość ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Celem wydania projektowanego rozporządzenia jest zmiana w 2023 r., określonej w art. 59 pkt 1 i 2 ustawy, wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (dla tzw. zielonych certyfikatów ustawowo określona wartość to 19,35%, a dla tzw. błękitnych certyfikatów – 0,65%), podobnie jak to miało miejsce w 2022 r., dla którego, na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2022 r. (Dz. U. poz. 1467), wielkości wynoszą 18,5% dla tzw. zielonych certyfikatów i 0,5% dla tzw. błękitnych certyfikatów. Co istotne jednak, w projektowanym rozporządzeniu, w porównaniu do poziomu obowiązującego w 2022 r., przewiduje się zmianę wielkości udziału odnoszącego się do tzw. zielonych certyfikatów (obniżenie o 8,5 punktu procentowego – z 18,5% do 10%). Wielkość udziału określona na tym poziomie ma przyczynić się do ograniczenia stopnia obciążenia odbiorców końcowych kosztami wynikającymi z funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia, przy jednoczesnym zapewnieniu rentowności instalacji i bezpieczeństwa partycypujących w nim wytwórców. Na tym samym poziomie, co w 2022 r. utrzymano wielkość udziału dla tzw. błękitnych certyfikatów (nadal 0,5%)


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358004
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 6 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.