Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, 2243 i 2687) wprowadza mechanizmy wsparcia skierowane do odbiorców energii elektrycznej. Jedno z rozwiązań przewiduje wprowadzenie dodatkowego świadczenia pieniężnego – dodatku elektrycznego – skierowanego do gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. Nowelizacja przepisów ww. ustawy precyzyjnie określa dokumenty, które należy załączyć do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego w podwyższonej wysokości wynoszącej 1500 zł – w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5 MWh. W związku z powyższym konieczne jest wydanie rozporządzenia zawierającego uaktualniony wzór wniosku o wypłatę tego dodatku, przewidującego możliwość dołączenia do tego wniosku, celem uzyskania dodatku elektrycznego w podwyższonej wysokości, rozliczenia z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenia wydanego przez to przedsiębiorstwo potwierdzającego, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest określenie jednolitego wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego ma na celu wprowadzenie uaktualnionego wzoru tego wniosku zgodnego ze znowelizowaną treścią przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367952 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do dnia 5 stycznia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść w formie załączonej tabeli. Skrócenie okresu trwania konsultacji wynika z konieczności pilnego procedowania projektu oraz priorytetowego traktowania przedmiotowej regulacji z uwagi na potrzebę niezwłocznego wdrożenia uaktualnionego jednolitego wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego zgodnego z obecnym brzmieniem ustawy z dnia 7 października 2022 r.  szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i zapewnienia możliwości sprawnej wypłaty dodatku elektrycznego beneficjentom w najkrótszym możliwym terminie.