Projekt rozporządzenia MN zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Projektowane rozporządzenie przewiduje nowelizację rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. poz. 1791), które zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

Celem zmiany przepisów nowelizowanego rozporządzenia jest rozszerzenie i doprecyzowanie regulacji określających niezbędne elementy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Celem zmiany nowelizowanego rozporządzenia jest rozszerzenie i doprecyzowanie regulacji określających niezbędne elementy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. W toku bieżącego monitorowania efektów działania przepisów regulujących prowadzenie studiów podyplomowych zauważono, że świadectwo ukończenia tych studiów w niewystarczającym zakresie odzwierciedla istotne informacje dotyczące odbytego na tych studiach kształcenia. W związku z tym stwierdzono potrzebę rozszerzenia katalogu niezbędnych elementów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. W § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i drugie projektu dotyczących zmiany § 2 ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia zaproponowano uzupełnienie tego katalogu o:

1) datę rozpoczęcia i datę zakończenia studiów podyplomowych;

2) liczbę godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

3) informacje dotyczące miejsca odbywania praktyk zawodowych, jeżeli program studiów podyplomowych przewidywał praktyki zawodowe;

4) informacje o zrealizowaniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lub do uzyskania uprawnień zawodowych, jeżeli dotyczy.

Ponadto w § 2 nowelizowanego rozporządzenia rekomenduje się dodanie ust. 3, określającego wymóg zamieszczania w świadectwie ukończenia studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela informacji, że osoba, która ukończyła te studia, odbyła kształcenie zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz uzyskała przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela ze wskazaniem przedmiotu lub rodzaju zajęć, które może prowadzić, w tym jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel logopeda lub nauczyciel prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Informacje w tym zakresie są obecnie obligatoryjnie zamieszczane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2787).

Projekt rozporządzenia przewiduje ponadto korektę o charakterze redakcyjnym, mającą na celu dostosowanie użytego nazewnictwa zajęć prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego i specjalistycznego do określeń stosowanych w ustawie – w brzmieniu § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 pkt 7 nowelizowanego rozporządzenia proponuje się rezygnację z zastosowania określenia „zajęcia teoretyczne”, zastępując je określeniem „zajęcia”, oraz zastąpienie określenia „zajęcia praktyczne” określeniem „zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385250

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 24 maja 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.