Projekt rozporządzenia MN zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCN

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki. Projektowane rozporządzenie stanowi nowelizację rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 1696 oraz z 2023 r. poz. 2638) stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2023 r. poz. 153) Celem projektowanej regulacji, stanowiącej zmianę programu pomocy de minimis, jest utrzymanie podstawy prawnej dla udzielania pomocy de minimis przez Narodowe Centrum Nauki przez dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowego rozporządzenia Komisji nr 2023/2831. Wszystkie zmiany wprowadzane projektowanym rozporządzeniem stanowią wyłączną i bezpośrednią konsekwencję zmian wprowadzonych rozporządzeniem Komisji nr 2023/2831. Nowelizacja rozporządzenia jest niezbędna do utrzymania podstawy prawnej dla udzielania pomocy de minimis przez NCN po dniu 30 czerwca 2024 r. Nowelizacja rozporządzenia jest istotna dla przyszłych programów pomocy de minimis realizowanych przez NCN. Na podstawie nowelizowanego rozporządzenia będzie mogła być udzielana pomoc de minimis na finansowanie stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, odbywanego u przedsiębiorcy przez osobę rozpoczynającą karierę naukową. Projektowane rozporządzenie zwiększa pułap pomocy de minimis oraz zmienia sposób obliczania 3-leteniego okresu sumowania limitu pomocy de minimis określony w rozporządzeniu. Projekt rozporządzenia usuwa odrębny limit pomocy de minimis dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, a także usuwa zakaz wykorzystywania pomocy de minimis na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. Projektowane rozporządzenie aktualizuje też katalog sektorów pomocy przyznawanej przedsiębiorcom, do których rozporządzenie Komisji nr 2023/2831 nie będzie miało zastosowania, a które będą miały znaczenie w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzący działalność w takim sektorze będzie ubiegał się o pomoc de minimis udzielaną za pośrednictwem NCN. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382752 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 20 marca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.