Projekt rozporządzenia MON w sprawie ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 235 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725), która określa: 1) tryb postępowania w sprawach ewidencjonowania stanowisk związanych z obronnością kraju, na których byli żołnierze korzystają z pierwszeństwa w zatrudnieniu; 2) sposób gromadzenia informacji o zajętych stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju; 3) wzór zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje żołnierza zawodowego do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnością kraju. Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu normują przekazywanie, bez zbędnej zwłoki, po utworzeniu stanowiska lub jego uwolnieniu, informacji do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, na podstawie których Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji prowadzi ewidencję stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Informacje te są przekazywane przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, w których dyspozycji lub zasobach znajdują się te stanowiska. W myśl projektu organy samorządu terytorialnego będą zobowiązane do przekazywania informacji o wolnych stanowiskach związanych z obronnością kraju. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365852 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.