Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia związane z pracą zdalną

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i Zwiększania Odporności na przedsięwzięcia związane z pracą zdalną. Celem rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 6b ust. 10C ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185) jest zapewnienie podstawy prawnej do udzielenia pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz aktywizację mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w obszarze pracy zdalnej jako bezpiecznej formy świadczenia pracy, która przekłada się na wzrost produktywności przedsiębiorstw i poprawę warunków pracy. Projektowane rozporządzenie, zapewniając podstawę prawną dla udzielania pomocy finansowej będzie stanowiło jeden z elementów systemu wdrażania KPO. Pomoc na szkolenia i usługi doradcze oraz zakup licencji i  oprogramowania regulowana projektowanym rozporządzeniem, umożliwi efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na doposażenie przedsiębiorców w zakresie pracy zdalnej w ramach KPO, a tym samym wpłynie na rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorców sektora MŚP w kontekście odbudowy po pandemii COVID-19. Projekt rozporządzenia ma na celu aktywizację mikro, małych i średnich przedsiębiorców w obszarze pracy zdalnej jako bezpiecznej formy świadczenia pracy, która przekłada się na wzrost produktywności przedsiębiorstw i poprawę warunków pracy. Proponowane działanie ma pośrednio na celu wzmocnienie efektów legislacji, związanych z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy, co więcej ma przyczynić się do zwiększenia dostępu do atrakcyjnych miejsc pracy dla osób zamieszkujących tereny zagrożone trwałą marginalizacją lub miasta średnie tracące funkcje społecznogospodarcze.

Proponuje się, aby PARP udzielała pomocy finansowej ostatecznym odbiorcom wsparcia (operatorom) na realizację przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu programu wsparcia mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców. Rozporządzenie określa różnego rodzaju wsparcie takie jak doradztwo, szkolenia czy zakup licencji/oprogramowania na urządzenia informatyczne umożliwiające zdalną komunikację i pracę. 

Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego w trybie konkursowym i na zasadach wskazanych w art. 14lza–14lzf ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: art. 6b ust. 10c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366653 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 14 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.