Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie przepisów epizodycznych obowiązujących w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Projektowane rozporządzenie modyfikuje wniosek o wydanie karty parkingowej oraz zmienia zasady jego składania, a także odbioru karty parkingowej, w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Projekt rozporządzenia wprowadza uproszczoną procedurę składania wniosku o wydanie karty parkingowej oraz odbioru karty parkingowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W danym okresie wniosek o wydanie karty parkingowej może zostać złożony przez wskazaną w rozporządzeniu osobę lub placówkę, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odbiór jest również możliwy za pośrednictwem operatora pocztowego. Projekt rozporządzenia nadaje nowe brzmienie załącznikowi nr 1 do rozporządzenia (pn. Wniosek o wydanie karty parkingowej). Wniosek o wydanie karty parkingowej zostaje uzupełniony o dodatkowe dane kontaktowe wnioskodawcy, wskazuje także zasady podpisu wniosku przesyłanego za pośrednictwem operatora pocztowego.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343107

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 11 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.