Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie brzmienia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973) do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania. W szczególności rozporządzenie to musi uwzględniać możliwość organizacji stanowisk pracy z wykorzystaniem systemów przenośnych (m.in. laptopów). Ponadto analizy dotyczące obowiązujących ponad 20-letnich rozwiązań doprowadziły do wniosku, że obecnie konieczne jest umożliwienie pracodawcom pewnej swobody w organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ergonomii na stanowisku pracy. W związku z powyższym, w projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie zmian zarówno w treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe poprzez doprecyzowanie i uaktualnienie poszczególnych definicji, jak również wprowadza się zmiany w szczegółowych wymaganiach zawartych w załączniku. Zmiany w stosunku do obowiązujących obecnie regulacji będą polegały m.in. na:

  • modyfikacji definicji pojęcia stanowiska pracy w celu jej uaktualnienia i uporządkowania, w szczególności poprzez usunięcie z tej definicji nieużywanych obecnie stacji dyskietek i trackball,
  • rezygnacji z definicji pojęcia systemu komputerowego, gdyż pojęcie to jest powszechnie znane i nie budzi wątpliwości, stąd nie ma potrzeby pozostawienia jego definicji,
  • wprowadzeniu wymagań dotyczących stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, w szczególności laptopów (konieczność wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny lub podstawę oraz dodatkową klawiaturę i mysz),
  • doprecyzowaniu i uaktualnieniu wymagań, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, w szczególności w zakresie ustawienia monitora i innych elementów wyposażenia, takich jak klawiatura, stół czy krzesło, tak aby spełniały one warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Podstawa prawna: ustawa – Kodeks pracy Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372802 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 23 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.