Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1753, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie ma na celu kontynuowanie funkcjonowania w polskim porządku prawnym licznych przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia MRiRW, a także wprowadzenie nowych przepisów mających na celu wykonywanie przepisów:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych  gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147
z 31.5.2001, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289)

2) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1374 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 297 z 20.8.2021, str. 1), w zakresie

– oddzielania w zakładach rozbioru mięsa od głowy u bydła lub usuwanie rdzenia kręgowego w przypadku owiec i kóz.

– transportu do innego zakładu głów niezawierających materiału szczególnego ryzyka, które nie poddano oskórowaniu lub sparzeniu i usunięciu sierści,

– uboju w gospodarstwie pochodzenia bydła domowego, z wyjątkiem bizonów, świń lub zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych

Efektem wprowadzonych zmian będzie dalsza możliwość wydawania decyzji przez organy Inspekcji Weterynaryjnej mających na celu wykonanie przepisów UE w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358703
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 11 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.