Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 17 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727) –  tzw. ustawa o KSEP. Wydanie nowego rozporządzenia wynika ze zmiany upoważnienia ustawowego zawartego w nowelizowanej ustawie o KSEP. Zgodnie z ww. upoważnieniem minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów uwzględniając dane zawarte w ewidencji producentów oraz biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu. Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2679). Większość projektowanych przepisów jest powtórzeniem przepisów zawartych w ww. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zasady dotyczące wpisu do ww. ewidencji producentów oraz nadawania numeru identyfikacyjnego nie uległy jednak zmianie. Oczekiwanym efektem jest umożliwienie wpisu do ewidencji producentów oraz nadawanie numeru identyfikacyjnego podmiotom, które planują skorzystać ze schematów pomocowych obsługiwanych przez ARiMR. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368907 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.