Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i ptaków dzikich” na 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i ptaków dzikich” na 2024 r.. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i dzikich ptaków” na 2024 r. ma na celu wykonanie upoważnienia zawartego w art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075). Projektowany program został opracowany zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób. Celem projektowanego programu jest realizacja monitoringu pozwalającego na stwierdzenie albo wykluczenie zakażenia wirusami wywołującymi grypę ptaków u drobiu i dzikich ptaków. W projektowanym programie proponuje się wprowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia nadzoru biernego u dzikich ptaków, poprzez gratyfikację finansową instytucjom zaangażowanym we współpracę z Inspekcją Weterynaryjną. Podobne rozwiązanie znajduje się w programie mającym na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń. Projektowany program jest prowadzony dla nadzoru biernego oraz nadzoru czynnego nad występowaniem grypy ptaków u populacji drobiu utrzymywanego w warunkach fermowych oraz u populacji dzikich ptaków stale lub okresowo bytujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwą władzą wykonawczą w zakresie realizacji projektowanego programu są organy Inspekcji Weterynaryjnej, tj. Główny Lekarz Weterynarii, wojewódzcy lekarze weterynarii oraz powiatowi lekarze weterynarii. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382557 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 8 marca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.