Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zaprojektowana zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 została opracowana na podstawie propozycji zgłoszonych przez jednostkę centralną oraz jednostki regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz instytucję zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW).
Najistotniejsze zmiany w projektowanym rozporządzeniu dotyczą spraw związanych z wyborem operacji partnerów KSOW w drodze konkursów ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jako instytucji zarządzającej PROW i zawarte w § 1 pkt 6–9 projektu. Pozostałe zmiany dotyczą m.in. sposobu wykonywania niektórych zadań przez jednostkę centralną, jednostkę regionalną oraz Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (CDR) oraz przedłużenia okresu realizacji planu działania.

Rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów zmienianego rozporządzenia do przepisów UE i ustawy PROW w zakresie terminu realizacji planu działania i ostatniego dwuletniego planu operacyjnego, wskazania podmiotu, który może być upoważniony do pełnienia funkcji jednostki centralnej oraz możliwości składania wniosków o wybór operacji w konkursie w postaci elektronicznej. Oczekiwanym efektem jest zmiana reguł oceny operacji partnerów KSOW w konkursie przez modyfikację niektórych dotychczasowych oraz dodanie nowych warunków i kryteriów ich wyboru.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353002

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl,