Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników PSR oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika SSR

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. Projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz. U. poz. 354 oraz z 2000 r. poz. 147), które umożliwią dostosowanie przepisów do aktualnych wymogów dotyczących Państwowej Straży Rybackiej (PSR). Cel rozporządzenia, jakim jest dostosowanie przepisów dotyczących Państwowej Straży Rybackiej do aktualnych wymogów, zostanie dokonany poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej. W efekcie zmiany rozporządzenia ustalony zostanie nowy wzór legitymacji służbowej PSR oraz legitymacji SSR, który zapewni dokumentom odpowiednie zabezpieczenie przed zniszczeniem i fałszerstwem. Ponadto wprowadzenie nowego wzoru legitymacji PSR umożliwi wydawanie tego dokumentu po 12 lipca 2024 r. Umundurowanie strażników PSR zostanie dostosowane do obecnych wymogów i rodzajów materiałów. Podniesiona zostanie ranga strażnika PSR w związku z ustaleniem dystynkcji, Wprowadzenie nowego stanowiska strażnika: głównego księgowego, umożliwi wykonywanie rachunkowości PSR, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Projekt oddziałuje na starostów powiatowych poprzez konieczność wymiany dotychczasowych legitymacji zgodnie z nowym wzorem. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379006 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 18 grudnia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.