Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.) wynika z konieczności dostosowania tego rozporządzenia do nowych uregulowań określonych w: 1) rozporządzeniu Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1); 2) wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich (Dz. Urz. UE C 485 z 21.12.2022, str. 1). Projekt rozporządzenia ma na celu: 1) wzrost stawek dotacji na badania podstawowe w produkcji zwierzęcej oraz na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej lub genetycznej, będący odpowiedzią na wzrost cen towarów, w tym surowców energetycznych, i usług; 2) bardziej właściwy sposób pokrycia faktycznych strat poniesionych przez producenta rolnego produkującego ziemniaki; 3) uelastycznienie procedur administracyjnych. W zakresie dotacji w obszarze rolnictwa ekologicznego projektowane rozporządzenie uelastycznia sposób składania wniosków o udzielnie dotacji do badań na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz rozliczenia dotacji z realizacji badań na rzecz rolnictwa ekologicznego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372350 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 19 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.