Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1234, z późn. zm.). Zakres spraw będących przedmiotem niniejszego projektu rozporządzenia jest obecnie uregulowany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1519). W projekcie rozporządzenia zaproponowano zmiany polegające na umożliwieniu przyznania gminom wsparcia finansowego na budowę lub przebudowę otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych lub gromadzenia wód gruntowych lub gromadzenia wód płynących. Dodatkowo wprowadzono możliwość przyznania pomocy na remont urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych. Dotychczasowa pomoc obejmowała tylko budowę lub przebudowę tych obiektów. Ponadto określono kryteria wyboru operacji, które określają preferencje w przyznawaniu pomocy na operacje zwiększające możliwości retencyjne lub przeciwdziałające powodzi i suszy w zlewniach rolniczych. Zaproponowano również, w odniesieniu do operacji dla których beneficjentem są gminy, wprowadzenie rozwiązań, znanych z innych działań PROW 2014-2020polegających na tym, że w pierwszym etapie ustalana będzie kolejność przysługiwania pomocy w oparciu o kryteria wyboru operacji natomiast dopiero w następnym etapie na przeprowadzeniu kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie pomocy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371452 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 27 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.