Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 13m ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.), zwanej „upzp”. W projekcie uregulowano charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz wartość wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, a także sposób:

  1. obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych;
  2. tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych;
  3. przygotowania projektu planu ogólnego;
  4. stosowania oznaczeń, nazewnictwa i standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych;
  5. dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu ogólnego;
  6. wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego.
W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy zostaną zobligowane do sporządzenia planów ogólnych – opracowań planistycznych w randze aktu prawa miejscowego obejmujących całą gminę. Ustalenia planów ogólnych będą wiążące dla planów miejscowych oraz dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Kluczowym ustaleniem planu ogólnego będzie podział gminy na strefy planistyczne obrazujące strukturę funkcjonalno-przestrzenną. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym w rozporządzeniu opisana zostanie charakterystyka stref planistycznych wskazanych w ustawie, obejmująca m.in. sposób określania profilu funkcjonalnego stref, czyli funkcji zabudowy i zagospodarowania terenów, z którymi na podstawie art. 20 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie badana zgodność planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozporządzenie określi także minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w strefach. Określenie udziału powierzchni biologicznie czynnej na poziomie regulacji ogólnokrajowej ma szczególne znaczenie dla ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, jak również w kontekście adaptacji do zmian klimatu i wzmacniania odporności miast na te zmiany. Rozporządzenie określi także szczegółowy sposób postępowania w zakresie bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę. Doprecyzowanie zasad sporządzania bilansu i oparcie go o obiektywne i mierzalne wskaźniki charakteryzujące zapotrzebowanie na zabudowę pozwoli w równie precyzyjny i racjonalny sposób wyznaczać odpowiednie rezerwy terenowe. Efektywne wykorzystanie gruntów pozwoli optymalnie programować realizację wymaganego wyposażenia nowych terenów budowlanych w usługi publiczne, a tym samym ułatwi planowanie budżetu gminy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 5 załączników): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376658/katalog/13004562#13004562 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 25 września 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.