Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2022

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2022. Przepis art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.) wprowadził rozwiązanie mające na celu zrekompensowanie gminom ubytku dochodów z podatku od nieruchomości, na skutek zwolnienia przedsiębiorców, ustanowionego na mocy art. 10 ust. 1 tej ustawy, objętego programem pomocowym nr PL 40/2004. Zgodnie z art. 10 ust. 7 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki określa corocznie, w drodze rozporządzenia, wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok poprzedni. Ustalenie gmin uprawnionych do rekompensaty ubytku dochodów z 2022 r. powinno nastąpić w 2023 r. W 2023 r. niezbędne jest więc wydanie przez Ministra Rozwoju i Technologii rozporządzenia określającego wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2022. W projektowanym rozporządzeniu wykaz gmin uprawnionych do części rekompensującej subwencji ogólnej obejmuje 4 gminy miejskie, tj. Gliwice, Kłodzko, Legnicę i Wałbrzych. Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374301 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 lipca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.