Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14lc ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), w którym uregulowano m.in. kwestie dotyczące pomocy publicznej. Należy wskazać, że w zakresie, w jakim w ramach planu rozwojowego jest udzielana pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zastosowanie mają szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy. Oznacza to, że w przypadku, kiedy środki planu rozwojowego są wydatkowane jako ww. pomoc, potrzebne jest określenie warunków, których spełnienie uprości procedurę umożliwiającą jej udzielenie. Konieczność wydania zmiany rozporządzenia do ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561 i 2456, oraz z 2023 r. poz. 185), wynika ze zmian w tej ustawie wprowadzanych ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185) oraz z potrzeby wprowadzenia zmian do regulacji dot. zakresu informacji załączanych do wniosków o finansowe wsparcie w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Zmiany te mają doprecyzować regulacje w zakresie przedsięwzięć finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – tj. grantu OZE oraz finansowego wsparcia udzielanego w ramach planu rozwojowego. Jednocześnie zachodzi konieczność uregulowania w przepisach rozporządzenia obowiązku dołączania do wniosku o finansowe wsparcie informacji, które są niezbędne do raportowania w ramach KPO planowanej w związku z realizowanym przedsięwzięciem oszczędności pod względem rocznego zużycia energii pierwotnej. Obecnie informacje te beneficjent wsparcia powinien przekazywać na podstawie faktu korzystania ze środków KPO. Mając jednak na uwadze dość szczegółowy zakres regulacji dot. informacji dołączanych już obecnie do wniosków składanych w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, korzystnym dla beneficjentów (pod względem czytelności warunków finansowego wsparcia w ramach programu) będzie uzupełnienie przepisów rozporządzenia o obowiązek wykazania danych w tym zakresie już we wniosku o finansowe wsparcie. W projektowanym rozporządzeniu proponuje się także zmianę przepisu pkt IV lit. B pkt 4 lit. a w załączniku nr 2 do rozporządzenia poprzez rezygnację z obowiązku przeprowadzania badania LUCAS przed złożeniem wniosku o finansowe wsparcie (badanie to było podstawą do stwierdzenia, czy budynek nie jest wznoszony na gruntach ornych i gruntach uprawnych o średnim lub wysokim poziomie żyzności gleby i podziemnej różnorodności), a w to miejsce wskazanie, że przedsięwzięcia mogą być realizowane na gruntach klasy V (grunty orne słabe) i klasy VI (grunty orne najsłabsze) zgodnie z klasyfikacją zawartą w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.  1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185). Proponuje się też zmianę, zgodnie z którą beneficjenci będą wskazywać we wniosku o grant OZE oraz we wniosku o finansowe wsparcie udzielane w ramach planu rozwojowego dane dotyczące rocznej ilości wytwarzanej energii, przez instalację odnawialnego źródła energii OZE, energii elektrycznej lub ciepła (MWh/rok) oraz wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2·rok)] i powierzchnię o regulowanej temperaturze powietrza. Zarówno wniosek o grant OZE jak i wniosek o finansowe wsparcie udzielane w ramach wsparcia rozwojowego są udzielane na nowe przedsięwzięcia (budowę budynków), co do których istnieje konieczność sporządzenia projektu budowlanego. Projekt budowlany, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obejmuje m.in. charakterystykę energetyczną budynku, która zawiera wprost informacje o ww. danych. Wszystkie nowo wymagane dane wynikają więc wprost z projektu budowlanego, a zatem proponowana zmiana nie będzie wymagała od beneficjentów przeprowadzenia dodatkowych badań lub poniesienia odrębnych kosztów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369602 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 3 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy przesłać w formie załączonej tabeli.