Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Potrzeba wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820), wynika z upływu terminu określonego w § 19 rozporządzenia zmienianego. Przepis ten ma charakter przepisu przejściowego i stanowi, że materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej „materiały zasobu”) w postaci nieelektronicznej przyjęte do zasobu przed wejściem w życie rozporządzenia przetwarza się sukcesywnie do postaci dokumentów elektronicznych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Biorąc pod uwagę nieskuteczność dotychczasowej regulacji (sukcesywne przetwarzanie materiałów do postaci elektronicznej nie dało efektu pełnej cyfryzacji pomimo upływu 9 lat), proponuje się uchylenie przepisu § 19 rozporządzenia zmienianego i nadanie nowego brzmienia przepisowi § 12 ust. 5. Zgodnie z nowym przepisem organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzyma wniosek, zgłoszenie pracy geodezyjnej lub uzupełnienie tej pracy, dotyczący udostępnienia materiałów zasobu w postaci elektronicznej, będzie zobowiązany udostępnić materiały w tej postaci. W sytuacji, gdy materiały mające zostać udostępnione będą miały postać nieelektroniczną, zostaną przetworzone do postaci elektronicznej w celu ich udostępnienia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368553 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 2 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl .