Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki. Podstawę do wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 września 2018 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia oraz szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów w obszarze innowacyjności gospodarki (Dz. U. poz. 1949) stanowi art. 21i ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2474). Projekt rozporządzenia stanowi program pomocowy oparty na regulacjach wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm., „rozporządzenie 651/2014”) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm., „rozporządzenie de minimis”). Celem nowelizacji rozporządzenia jest uwzględnienie dodatkowych przeznaczeń i zmiana niektórych warunków udzielania pomocy finansowej w ramach programów ustanawianych przez ministra właściwego do spraw gospodarki w obszarze innowacyjności gospodarki, realizujących politykę innowacyjną państwa. Projektowane zmiany umożliwią uruchomienie nowych programów, których celem będzie testowanie nowych form wspierania innowacyjności gospodarki oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie. Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia, które rozszerzają zakres możliwej interwencji ze środków publicznych w ramach programów ministra właściwego do spraw gospodarki w obszarze innowacyjności gospodarki i zmieniają niektóre warunki udzielania wsparcia. Zmiany dotyczą zakresu wsparcia w ramach pomocy de minimis oraz pomocy finansowej niestanowiącej pomocy publicznej. Nowelizacja rozporządzenia zapewnia również zgodność pomocy publicznej udzielanej na podstawie art. 21a ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z prawem unijnym regulującym rynek wewnętrzny Unii Europejskiej w obszarze pomocy państwa. Przedmiotowa nowelizacja umożliwi rozszerzenie/modyfikację katalogu instrumentów wsparcia w obszarze polityki innowacyjności. Oczekiwanym efektem jest rozwój krajowego ekosystemu wsparcia innowacji, a także wzrost zdolności i motywacji podmiotów, o których mowa w art. 21a tej ustawy, do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370700 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 27 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.