Projekt rozporządzenia MRPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności FGŚP

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1087), zgodnie z którym minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 9 i 9a oraz w art. 23a ust. 1 i 3 ww. ustawy, mając na uwadze umożliwienie dłużnikom Funduszu uregulowania zobowiązań powstałych w związku z wypłatą ze środków Funduszu świadczeń na rzecz ochrony roszczeń pracowniczych w związku z niewypłacalnością pracodawcy oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu. Konieczność zmiany ww. rozporządzenia wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023), „rozporządzenie nr 2023/2831”, które zastępuje rozporządzenie nr 1407/2013.

Celem projektowanej regulacji jest zatem dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do przepisów rozporządzenia nr 2023/2831 przez modyfikację zasady ustalenia okresu, w którym obowiązuje limit pomocy de minimis, tak aby pomoc de minimis mogła być udzielana przedsiębiorcom na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 2023/2831. Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 2023/2831, całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 300 000 EUR w okresie 3 lat, przy czym, zgodnie z pkt 11 preambuły do ww. rozporządzenia „Okres trzech 3 lat brany pod uwagę do celów niniejszego rozporządzenia należy oceniać w sposób ciągły. Dla każdego przypadku przyznania nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu minionych trzech lat”. Zmiany wprowadzane projektowanym rozporządzeniem stanowią bezpośrednią konsekwencję przyjęcia przez Komisję (UE) rozporządzenia
nr 2023/2831.

Projekt ma na celu zmianę przepisów § 9 pkt 1, § 16 pkt 5 oraz § 17 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w celu ich dostosowania do przepisów rozporządzenia nr 2023/2831 przez modyfikację zasady ustalenia okresu, w którym obowiązuje limit pomocy de minimis, tak aby pomoc de minimis mogła być udzielana przedsiębiorcom na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 2023/2831. Nowelizacja spowoduje dostosowanie powyższych przepisów rozporządzenia do rozporządzenia nr 2023/2831 przez wskazanie, że podmiot będący przedsiębiorcą, składający do dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wniosek o:

– określenie warunków zwrotu należności FGŚP (w szczególności: rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty należności, odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub umorzenie w całości lub w części należności),

– wyrażenie zgody na objęcie układem wierzytelności FGŚP,

– zawarcie porozumienia w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności FGŚP, ma obowiązek dołączenia zaświadczenia (§9 pkt 1) albo oświadczenia (§16 pkt 5 oraz §17 pkt 5) o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką dłużnik Funduszu otrzymał w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (…). W obecnie obowiązującym stanie prawnym podmiot będący przedsiębiorcą składając ww. wnioski dołącza odpowiednio zaświadczenie (§9 pkt 1) albo oświadczenie (§16 pkt 5 oraz §17 pkt 5) o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką dłużnik Funduszu otrzymał w roku podatkowym, w którym złożono wniosek, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1087)

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385502

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 6 czerwca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.