Projekt rozporządzenia MS w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego określonego w art. 21 § 6  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania zawiadomień o pozbawieniu prawa wybierania i okresie pozbawienia prawa wybierania danej osoby oraz o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania, oraz ich wzory, tak aby zapewnić bieżącą aktualizację informacji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych o osobach pozbawionych prawa wybierania i posiadających prawo wybierania. Projektowane rozporządzenie określa terminy i wzory zawiadomień w sprawach związanych z przekazywaniem informacji o pozbawieniu/wycofaniu pozbawienia prawa wybierania. Brzmienie poprzedniego upoważnienia ustawowego jest tożsame z obecnie obowiązującym. Przepis ten dotyczy wyłącznie zawiadamiania wójtów właściwych ze względu na siedzibę sądu o pozbawieniu danej osoby prawa wybierania. W zakresie terminów przekazywania informacji pozostawia się terminy obowiązujące dotychczas. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375904

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 31 sierpnia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.