Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych nie zawierają regulacji dotyczących wynagradzania radców prawnych w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem zamówień publicznych w sprawach ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej i ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Brak spraw, które można uznać za podobne do spraw z zakresu zamówień publicznych, uniemożliwia skorzystanie z regulacji zawartej w § 20 rozporządzenia, stanowiącej, że wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. Wprowadzenie stawek minimalnych – w przedmiotowym zakresie – uzupełni lukę w przepisach i doprowadzi do ujednolicenia orzecznictwa i zmniejszenia obciążenia wynikającego z konieczności rozpoznawania zażaleń na postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia pełnomocników. Umiejscowienie proponowanej regulacji w rozdziale 4. „Stawki minimalne w innych sprawach” ma korespondować z regulacją zawartą w § 14 ust. 2 określającą  stawki minimalne  w sprawach prowadzonych przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów. Wiąże się to z podobną, szczególną właściwością sądu zamówień publicznych, będącego – podobnie jak sąd ochrony konkurencji i konsumentów – wyłącznie właściwym w określonych rodzajowo sprawach przekazanych do jego kognicji  z obszaru całego kraju, jak również charakterystyczną dwuetapowością postępowania, które najpierw toczy się przed właściwym organem, a na skutek wniesienia skargi – przed sądem powszechnym. Minimalne wynagrodzenie pełnomocnika określono, odnosząc się do wynagrodzenia w postępowaniu odwoławczym, zawartym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).  Zgodnie z  § 5 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, wynagrodzenie i wydatki jednego pełnomocnika nie mogą przekroczyć 3600 zł. Należy zaznaczyć, że kwota 3600 zł stanowi stawką minimalną, co oznacza możliwość jej podwyższenia  – do sześciokrotności stawki – w sytuacji, gdy jest to uzasadnione nakładem pracy pełnomocnika, wkładem w wyjaśnienie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia, rodzajem i zawiłością sprawy (art. 15 ust. 3  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radów prawnych). Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362613 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.