Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład KRS oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach. Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683, ze zm.), który przewiduje, że Minister Sprawiedliwości  określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób prowadzenia rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych oraz szczegółową treść wpisów w tych rejestrach, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w rejestrach i potrzebę zapewnienia ich przejrzystości. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. poz. 1667 ze zm.). Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika z obecnie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2992). W związku z tym, że nowelizacja ustawy przewiduje ujawnianie w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji o uchwale o emisji obligacji kapitałowych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje oraz o wartości nominalnej  podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje, a także informacji o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych  oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 806/2014 i (UE) 2015/2365 oraz dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2007/36/WE, 2014/59/UE i (UE) 2017/1132 (Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1), wprowadza się zmiany w projektowanym rozporządzeniu. Nowelizacja skutkuje, w stosunku do spółek (spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o., spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki europejskiej), obowiązkiem ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji o uchwale o emisji obligacji kapitałowych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje oraz o wartości nominalnej podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje, a także informacji o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375157 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 14 sierpnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.