Projekt rozporządzenia MSWiA oraz MON w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 652), zgodnie z którym Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej zostali zobowiązani, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, do określenia w drodze rozporządzenia sposobu i organizacji przeprowadzenia szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Przepisy projektowanego rozporządzenia przede wszystkim przenoszą obowiązek dostosowania kwestii przeprowadzania egzaminu końcowego (teoretycznego), do § 5 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. z 2021 r. poz. 411), który stanowi, że „Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, działające na podstawie odrębnych przepisów, i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych”. W stosunku do obowiązującego rozporządzenia, projektowany akt wprowadzi zmiany polegające m.in. na:

  • znowelizowaniu regulacji dotyczących organizacji i prowadzenia szkolenia, wynikających z wieloletnich doświadczeń w realizacji procesu szkolenia przez ośrodki szkolące w obu resortach, dostosowania ich do rodzaju oraz specyfiki zadań poszczególnych służb a także z wyzwań i doświadczeń z realizacji niestandardowych zadań np. w trakcie przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii wirusa SARS-Cov-2 czy klęsk żywiołowych jakie wystąpiły w kraju, w ciągu ostatnich kilku lat;
  • wprowadzeniu zmian dotyczących przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminów i wymogów dla kadry dydaktycznej polegających na poszerzeniu możliwości prowadzenia zajęć przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza, lub pielęgniarki lub ratownika medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w służbach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, realizujący obowiązek kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego;
  • zaktualizowaniu nazewnictwa i zakresu zadań poszczególnych koordynatorów szkolenia oraz kierowników podmiotów szkolących a także ich zakresu zadań – co wynika z odmienności specyfiki zadań poszczególnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
  • zaktualizowaniu regulacji dotyczących oceny jakości szkolenia prowadzonego w poszczególnych podmiotach szkolących, polegających na dookreśleniu sposobów oceny jakości szkolenia, realizowanej nie rzadziej niż raz na kwartał,
  • wprowadzenia w projektowanym § 12 regulacji dotyczących katalogu sposobów i form aktualizacji wiedzy przez ratowników.
W projekcie rozporządzenia przewiduje się zaktualizowanie zapisów dotyczących organizacji i prowadzenia szkolenia, w tym przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminów, zaktualizowaniu zakresu zadań poszczególnych koordynatorów szkolenia oraz kierowników podmiotów szkolących, zaktualizowaniu zapisów dotyczących oceny jakości szkolenia, dodaniu zapisów dotyczących aktualizacji wiedzy przez ratowników. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 652) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384900 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 20 maja 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.