Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Projektowany akt prawny zmierza do zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U.  poz. 1281), wydanego na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660, z późn. zm.).

Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do aktualnie panujących realiów, zwłaszcza w zakresie wytwarzania blankietów dokumentów publicznych oraz ich personalizacji. Istotną przyczyną zmiany rozporządzenia jest potrzeba usunięcia wieloznaczności lub rozbieżności, jakie zostały stwierdzone w okresie ponad dwuletniego stosowania przepisów. Proponowane zmiany wynikają z doświadczenia Komisji do spraw dokumentów publicznych powołanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r o dokumentach publicznych, jak również z informacji pozyskiwanych od wytwórców blankietów dokumentów publicznych oraz emitentów tych dokumentów. Zasadniczym celem zmian jest zapewnienie wszystkim uczestnikom procesu opracowywania wzoru dokumentu publicznego przepisów spójnych i jednoznacznych, które nie będą pozostawiały pola do rozbieżności interpretacyjnych i niejasności.

Projekt oddziałuje na szkoły wyższe w zakresie stosowania minimalnych zabezpieczeń w projektowanych wzorach dyplomów i świadectw.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356505
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 lutego 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.