Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490). Na tej podstawie minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określa wysokość środków finansowych z budżetu państwa oraz ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej, które zostały włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Projekt ma na celu określenie wysokości środków finansowych z budżetu państwa oraz ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej, włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w celu zapewnienia ich właściwego poziomu gotowości bojowej. Środki finansowe w 2022 r. zostaną przeznaczone dla zakładowych straży pożarnych.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, wymienionych w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, są ponoszone przez podmioty je tworzące. Ponadto art. 44 ustawy wskazuje, że właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, w którym funkcjonuje resortowa lub zakładowa straż pożarna albo inna jednostka ochrony przeciwpożarowej, ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem tych jednostek. Jednostki ubiegające się o przyznanie dotacji składają wnioski z wyszczególnieniem materiałów i wyposażenia przeznaczonych do dofinansowania właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej sprawdza prawidłowość wypełnionych wniosków pod względem formalno-rachunkowym i je akceptuje.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359860
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.