Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów podyktowana jest koniecznością uzupełnienia i uściślenia niektórych jego przepisów, jak również wyeliminowania powstałych wątpliwości w zakresie ich stosowania.

Proponowana zmiana § 19 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719 oraz z 2019 r. poz. 67), zwanego dalej „rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej”, dotycząca zakresu stosowania zaworów hydrantowych 52 wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowisko pożarnicze, a w szczególności przez komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej oraz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obowiązujące dotychczas przepisy § 18 i § 20 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej, dotyczące stosowania w budynkach m.in. zaworów hydrantowych 52, generują szereg wątpliwości interpretacyjnych. Z tych względów koniecznym jest określenie wymagań regulujących jednoznacznie zakres stosowania tego rodzaju punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych w budynkach.

Dodatkowo projekt wskazuje starostów jako podmiotu zobowiązanego do uzgodnienia z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej projektu UPUL oraz doprecyzowanie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla źródeł wody do celów przeciwpożarowych w lasach, które samoistnie lub wspólnie tworzą kompleks o powierzchni ponad 300 ha.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353073
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl,