Projekt rozporządzenia MZ w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U z 2021 r. poz. 111) stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, późn. zm.) jest umożliwienie wystawiania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową w postaci elektronicznej. W projekcie dokonano systematyki przepisów przez rozróżnienie dwóch postaci w jakich skierowanie może być wystawiane i potwierdzane. Skierowanie w postaci elektronicznej będzie opierało się na wykorzystaniu w tym celu systemu teleinformatycznego wykorzystywanego na potrzeby systemu informacji medycznej SIM. Nowelizacja projektu przewiduje możliwość wystawiania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową w postaci elektronicznej. Rekomendowanym rozwiązaniem jest wdrożenie usługi e-skierowania, która docelowo wyeliminuje postać papierową skierowań wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Projektowane rozwiązania legislacyjne umożliwią wystawianie przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań w postaci elektronicznej, bez konieczności czasochłonnej czynności ręcznego wypełniania druku skierowania na ten rodzaj świadczeń oraz wysyłki skierowania do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, która musi nastąpić, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2021 r. poz. 111), w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. Wprowadzone zostały wyjątki, w których skierowanie będzie wystawiane  i prowadzone tylko w postaci papierowej. Rozporządzenie wejdzie w życie  dniem 1 stycznia 2023 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366702 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.