Projekt rozporządzenia MZ w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla WOM oraz KOM oraz sposobu ustalania wysokości współczynników korygujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz Krajowego Ośrodka Monitorującego oraz sposobu ustalania wysokości współczynników korygujących. Projektowane rozporządzenie jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej i stanowi rozwiązanie dla ustalenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia corocznie wysokości ryczałtów dla Krajowego Ośrodka Monitorującego, zwanego „KOM”, oraz Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących, zwanych „WOM”. Projektowane rozporządzenie określa sposób wyliczania wysokości ryczałtów dla WOM oraz KOM oraz sposób ustalania wysokości współczynników korygujących, mając na uwadze poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ryczałty te są formą rozliczania zadań określonych w art. 22 ust. 2 i art. 23 ust. 2 ustawy o KSO. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz. U. poz. 650) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378150 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 6 listopada 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.