Projekt rozporządzenia MZ w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania techniczne pozwalające na jednolite zarządzanie trybami obsługi pacjentów oczekujących w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanym dalej „SOR”, oraz przypisanie ich do odpowiedniej kategorii według stopnia pilności udzielenia świadczeń medycznych, a także przeprowadzanie segregacji medycznej przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi. Dotyczy to również osób przetransportowanych do SOR przez zespoły ratownictwa medycznego. Wykorzystanie funkcjonalności systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym umożliwia bieżące informowanie pacjentów o przewidywanym średnim  i indywidualnym czasie oczekiwania na udzielenie im pomocy medycznej przez lekarza udzielającego świadczeń w SOR z uwzględnieniem trybu pilności (priorytetu) przyjęcia wyznaczonym przez personel medyczny na podstawie stanu zdrowia.

Projekt rozporządzenia w zakresie minimalnych wymagań funkcjonalnych dla TOPSOR przewiduje, m. in. rejestrację czasu przybycia pacjenta do SOR, odnotowanego jako czas pobrania w automacie biletowym biletu z oznaczeniem indywidualnego numeru pacjenta, czasu rozpoczęcia segregacji medycznej i czasu rejestracji pacjenta, całościowe i częściowe pomiary czasu pobytu pacjenta w SOR, pomiar i prezentację średnich czasów oczekiwania pacjenta, pomiar i prezentację indywidualnych czasów oczekiwania oraz przechowywanie zgromadzonych danych, możliwość przeprowadzania segregacji medycznej za pomocą Karty Segregacji Medycznej (KSM), prowadzonej w postaci elektronicznej, możliwość obsługi TOPSOR na komputerach PC i urządzeniach przenośnych, możliwość integracji z kardiomonitorem, przekazywanie do serwera centralnego TOPSOR logów dotyczących zdarzeń w TOPSOR i odbieranie danych, możliwość generowania statystyk pracy oraz możliwość dwustronnej komunikacji z systemami zewnętrznymi. Proces segregacji medycznej prowadzony będzie zgodnie z algorytmem Emergency Severity Index (ESI). Rozporządzenie określa także sposób administrowania TOPSOR, w podziale na zadania wykonywane na poziomie centralnym i lokalnie – w podmiotach leczniczych posiadających SOR-y

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346954
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 31 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o wykorzystanie
załączonego wzoru tabeli