Projekt rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty
krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę (Dz.U. poz. 2414). W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia we wzorze załącznika dodano nowy rodzaj koncentratu czynnika krzepnięcia tj. wieprzowy rekombinowany koncentrat czynnika VIII. Wskazany wyżej koncentrat czynnika krzepnięcia będzie finansowany w ramach programu polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia, pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne”.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348801
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 14 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.