Projekt rozporządzenia MZ w sprawie trybu postępowania w sprawach dotyczących wpisów, zmian i wykreśleń z rejestru ratowników medycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu postępowania w sprawach dotyczących wpisów, zmian i wykreśleń z rejestru ratowników medycznych. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu postępowania w sprawach dotyczących wpisów, zmian i wykreśleń z rejestru ratowników medycznych stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 143 ustawy. Projekt rozporządzenia określa zasady dokonywania wpisów do rejestru ratowników medycznych oraz zmian i wykreśleń danych zawartych w tym rejestrze. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, którego administratorem będzie Krajowa Rada Ratowników Medycznych. Rejestr będzie narzędziem analitycznym, które pozwoli na uzyskanie zarówno informacji bieżącej o liczbie ratowników medycznych, sposobach wykonywania zawodu ratownika medycznego, jak również o potrzebach kadrowych w tym zawodzie w poszczególnych rejonach kraju. Rejestr będzie zawierał dane, o których mowa w art. 140 ustawy. Dane te będą wpisywane przez Krajową Radę niezwłocznie po wystąpieniu ratownika medycznego o wpis do rejestru i przedłożeniu dokumentów lub kopii dokumentów poświadczającymi dane, o których mowa w art. 140 ustawy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wpływu tych dokumentów do Krajowej Rady. Projekt rozporządzenia przewiduje również możliwość wystąpienia o wpis do rejestru w postaci elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego. Wraz z wystąpieniem ratownik medyczny będzie przesyłał drogą elektroniczną odwzorowanie cyfrowe dokumentów poświadczających dane, o których mowa w art. 140 ustawy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373805 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 lipca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.