Projekt rozporządzenia MZ w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Projektowane rozporządzenie zastępuje przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (Dz. U. poz. 2480), wydanego na podstawie nieobowiązującego obecnie art. 6 ust. 8 ustawy.  Nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty na nowo określiła wzory ww. dokumentów. Znowelizowane przepisy ustawy przewidują zastąpienie wersji papierowej dotychczasowego dokumentu pn. „Prawo wykonywania zawodu lekarza” (PWZL) i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” (PWZLD) nowymi dokumentami w formie kart poliwęglanowych zabezpieczonych zgodnie z wymogami dotyczącymi dokumentów publicznych.

Wydanie rozporządzenia na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ma na celu określenie nowych wzorów PWZL i PWZLD w postaci karty poliwęglanowej o wymiarach i zabezpieczeniach podobnych do karty dowodu osobistego zabezpieczonej przed przerobieniem, podrobieniem oraz użyciem przez osobę nieuprawnioną w oparciu o nowoczesne technologie. Dotychczasowe PWZL i PWZLD stanowią papierową wersję książeczki, w której zapisywane są niezbędne adnotacje dotyczące kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów zdobywanych w przebiegu kształcenia podyplomowego.  Nowe PWZL i PWZLD będą określać kwalifikacje zawodowe lekarza lub lekarza dentysty na dzień wydania karty.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353207

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 listopada 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Skrócony termin konsultacji spowodowany jest koniecznością pilnego wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.