Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” (Dz. U. poz. 1239), wydanym na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.). Zmiana ta wynika z konieczności wydłużenia terminu na dostosowanie systemów teleinformatycznych realizatorów programu pilotażowego do rozwiązań i wymogów wynikających z wdrożenia centralnej elektronicznej rejestracji, wstępnie planowanej do końca sierpnia 2023 r. Projektowane rozporządzenie przedłuża do dnia 31 grudnia 2023 r. fakultatywną możliwość przydzielenia świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS poza centralną elektroniczną rejestracją”, czyli na zasadach określonych obecnie do dnia 31 sierpnia 2023 r. Jednocześnie realizatorzy programu pilotażowego uzyskają dodatkowy okres na dostosowanie systemów informatycznych realizatorów programu pilotażowego do rozwiązań i wymogów wynikających z wdrożenia rozwiązań oferowanych w ramach centralnej elektronicznej rejestracji. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375805 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 30 sierpnia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu uzgodnień wynika z konieczności wydłużenia do 31 grudnia 2023 r., terminu, w ramach którego przydzielanie świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego może odbywać się na dotychczasowych zasadach, czyli poza centralną elektroniczną rejestracją.