Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) i zakłada dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1955). Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1955), wprowadzają  warunek dotyczący posiadania przez centrum kompetencji raka piersi zakładu lub pracowni diagnostyki patomorfologicznej w lokalizacji. Warunek ten jest warunkiem zaostrzonym w porównaniu do poprzednio obowiązujących warunków dla centrum kompetencji, co może wiązać się z ograniczoną dostępnością do świadczeń gwarantowanych. Po wejściu w życie powyższej zmiany, nie wszyscy świadczeniodawcy będę kontynuowali realizację kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z rakiem piersi, ponieważ nie posiadają obecnie w lokalizacji zakładu lub pracowni patomorfologicznej. Projekt rozporządzenia wprowadza regulację określającą 2 letni okres w którym, świadczeniodawcy będą mogli dostosować swoje podmioty do zaostrzonego warunku dotyczącego posiadania przez centrum kompetencji raka piersi jednostki diagnostyki patomorfologicznej (zakład lub pracownia) w lokalizacji. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378453 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 7 listopada 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.