Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. Nowelizacja rozporządzenia zmienia termin, od którego usługodawcy, będący podmiotami  leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne udzielającymi świadczeń pacjentom z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, będą obowiązani do raportowania do RCB danych dotyczących: 1) pacjentów z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (takich jak: wiek, płeć, numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów, stan pacjenta według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS), prowadzona tlenoterapia) oraz 2) liczby łóżek i ich wykorzystania. Aktualnie termin ten jest określony na dzień 1 stycznia 2023 r. – projektowane rozporządzenie zmienia go na dzień 1 stycznia 2024 r. Dodatkowo projektowane rozporządzenie reguluje stan prawny przekazywania do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ) danych dotyczących liczby łóżek i ich wykorzystania jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (Centrum e-Zdrowia), które komunikatem zamieszczonym na stronie https://elc.mz.gov.pl/ zostało zawieszone. Projektowane rozporządzenie uchyla § 7 ust. 2 zmienianego rozporządzenia z uwagi na ustanie potrzeby ciągłego monitorowania danych dotyczących liczby łóżek i ich wykorzystania, posiadanych przez usługodawców, co natomiast jest możliwym ze względu na utrzymujący się w kraju spadek liczby zakażeń COVID-19. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o  systemie informacji w ochronie zdrowia Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367072 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 14 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.