Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych. Projektowane rozporządzenia jest wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 33zm ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. Zgodnie z tym upoważnieniem minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, formę i szczegółowy zakres procedur wzorcowych i procedur szczegółowych, mając na względzie zagrożenie wynikające z narażenia osoby poddawanej ekspozycji. Na tej podstawie zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych (Dz. U. poz. 1920). W związku z faktem, że termin przewidziany w § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego, tj. termin na dostosowanie  przez komisje do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – obowiązujących aktualnie procedur wzorcowych do wymagań rozporządzania zmienianego nie został dotrzymany, w konsekwencji czego termin przewidziany w § 5 ust. 2 tego rozporządzenia, tj. termin na dostosowanie przez jednostki ochrony zdrowia obowiązujących w tych jednostkach procedur szczegółowych do procedur wzorcowych zmienionych przez komisje również nie może zostać dotrzymany, konieczne jest odpowiednie przedłużenie tych terminów. Termin na dostosowanie procedur wzorcowych do wymagań rozporządzenia zmienianego proponuje się przedłużyć do dnia 30 czerwca 2025 r. (§ 5 ust. 1 projektu rozporządzenia) W ocenie projektodawcy w tym okresie będzie możliwe dokonanie przez komisje do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych rzetelnego przeglądu znaczącej liczby procedur (aktualnie obowiązuje prawie 800 procedur wzorcowych) oraz dokonanie w tych procedurach poprawek i modyfikacji wynikających z przepisów rozporządzenia zmienianego. W konsekwencji tej zmiany, również termin przewidziany w § 5 ust. 2 rozporządzenia zmienianego, tj. termin na dostosowanie przez jednostki ochrony zdrowia opracowanych w tych jednostkach procedur szczegółowych do procedur wzorcowych zmienionych przez komisje wymaga odpowiedniego przedłużenia. Proponuje się zachowanie wynikającej z dotychczasowych przepisów dostosowujących (§ 5 ust. 1 w związku z ust. 2 rozporządzenia zmienianego) zasady, aby termin na dostosowanie procedur szczegółowych do – zmienionych przez komisje – procedur wzorcowych wynosił 6 miesięcy. W związku z tym, w projekcie określa się (§ 5 ust. 2 projektu rozporządzenia) nowy termin na dostosowanie procedur szczegółowych do zmienionych procedur wzorcowych dłuższy o 6 miesięcy w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372501 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 19 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu konsultacji wynika z konieczności pilnego wydłużenia okresu dostosowawczego dla komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych oraz jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące dotychczas obowiązujących wzorowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz medycznych procedur radiologicznych opracowanych w jednostkach ochrony zdrowia.