Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2021 r. poz. 240), stanowiącym realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 ust 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.). Zbieranie danych w zakresie liczby wykonywanych badań mikrobiologicznych z podziałem na badania diagnostyczne i przesiewowe jest obecnie stosowaną dobrą praktyką w szpitalach. Zalecane jest prowadzenie badań przesiewowych w przypadku epidemicznego rozprzestrzeniania się drobnoustroju, którego rezerwuarem może być pacjent nosiciel, w szczególności w kierunku szczepów Klebsiella pneumoniae ESBL-dodatnich, CPE, VRE, MRSA. Raportowanie badań związanych z opieką zdrowotną do jednostek nadzoru epidemiologicznego ma służyć przejrzystemu przedstawieniu tej problematyki w skali kraju, ocenie rozkładu terytorialnego i trendów czasowych. Pozwoli to ocenić efekty działań zapobiegawczych i na tej podstawie budować strategie zwalczania zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Zmiana rozporządzenia w zakresie przekazywania informacji dotyczącej liczby badań mikrobiologicznych wynika z konieczności usankcjonowania obecnie realizowanej dobrej praktyki. W obowiązującym stanie prawnym okres raportowania danych liczbowych dotyczących badań mikrobiologicznych u pacjentów, u których są udzielane świadczenia szpitalne obejmuje co najmniej rok kalendarzowy z terminem raportowania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do 15 lutego następnego roku. Raport może być sporządzany i składny w krótszych okresach sprawozdawczych np. miesięcznych bądź kwartalnych i przekazywany do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w terminie 30 dni od chwili sporządzenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.a Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371405 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 20 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.